ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

Projektowanie budżetu

zarządzanie budżetem

Sporządzanie projektu budżetu dla organu, urzędu oraz jednostek podległych

Wszystkie jednostki organizacyjne sporządzają projekty planów finansowych w tym samym systemie. Budżet organu powstaje w sposób automatyczny poprzez zagregowanie planów wszystkich jednostek. Wprowadzane dane przeliczane są w czasie rzeczywistym i użytkownicy na bieżąco widzą skutki swoich działań. Liczba użytkowników jednocześnie pracujących w systemie jest nieograniczona.

Planowanie nie jest ograniczone czasowo

Zadanie można zaplanować na taki okres w jakim ma być realizowane. Np. obsługa długu może być zaplanowana na cały okres, w którym dług będzie obsługiwany.

Planowanie budżetu z limitami wydatków

Dla jednostek i wydziałów można ustalać limity budżetowe na dowolnym poziomie - dla całej jednostki lub na określony dział, rozdział, czy też paragraf. Ustalonych limitów może być kilka, np. limit dla całej jednostki jednocześnie dla jednego lub kilku działów, rozdziałów i paragrafów. System kontroluje limity i nie pozwala na ich przekroczenie. Limity mogą być też ustalane na zadania budżetowe.

Narzędzie kalkulowania dochodów i wydatków budżetowych

System posiada wbudowane narzędzia umożliwiające skalkulowanie dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o dane do kalkulacji, takie jak ceny i stawki jednostkowe, poziom zatrudnienia i dane kosztorysowe itp.. Planowanie na kolejne lata budżetowe może być kalkulowane na podstawie przyjętych wskaźników wzrostu.

Plany finansowe jednostek pozabudżetowych

System posiada moduł zarządzania planami finansowymi jednostek pozabudżetowych - zakładów budżetowych i jednostek kultury. Dzięki temu całość finansów publicznych dostępna jest z poziomu jednego systemu.

Plany dochodów i wydatków pozabudżetowych jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe mogą w systemie prowadzić plan dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Zarządzanie zmianami

zarządzanie budżetem

Zarządzanie zmianami budżetu samorządu oraz jednostek organizacyjnych

System umożliwia kontrolowanie i obsługę procesu wnioskowania o wprowadzanie zmian w planie finansowym urzędu i jednostek podległych. Z poziomu systemu można wygenerować wniosek o zmianę planu finansowego i budżetu. Uprawnione osoby zarządzają wnioskami - kierują je do akceptacji i na posiedzenia właściwych organów. Liczba jednocześnie procedowanych wniosków jest nieograniczona, przy czym wnioski mogą być w różnych etapach akceptacji.

Składanie wniosków o zmiany w budżecie w aplikacji

Wniosek o zmianę w budżecie składany jest w aplikacji. W aplikacji również odbywa się akceptacja wniosku przez uprawnione organy. Pracownicy biura budżetowego w pełni nadzorują i akceptują proponowane zmiany. System wyświetla informacje o zmianach projektowanych, skierowanych do akceptacji i przyjętych. Liczba jednocześnie procedowanych wniosków może być dowolna.

Planowanie zmian

Do wniosku dołączany jest wykaz proponowanych zmnian (zmniejszeń i zwiększeń) w poszczególnych pozycjach budżetu.

Wykonanie budżetu

zarządanie budżetem

Zawsze aktualna informacja o wykonaniu budżetu samorządu i planów finansowych jednostek

System umożliwia wymianę informacji z systemem finansowo księgowym. Pracownicy mają zawsze dostęp do aktualnych informacji o stanie budżetu.

Ewidencja zaangażowania

System ewidencjonuje zaangażowanie środków budżetowych wynikające z zawieranych umów i płaconych faktur. Blokuje zaangażowanie przekraczające plan.

Kontrolowanie udzielonych kontrasygnat

W systemie ewidencjonowane są kontrasygnaty zawieranych umów. System kontroluje czy kolejna kontrasygnata mieści się w planie.

Rejestr zaangażowania środków budżetowych

zarządzanie budżetem

Zawsze aktualna informacja o stanie zaangażowania i wolnych środkach

System usprawnia ewidencjonowanie i kontrolę dokumentów finansowych obciążających bieżący budżet oraz budżety lat przyszłych. Pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji o stanie zaangażowania środków i realizacji zadań w urzędzie, poszczególnych komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych. Zapewnia bezpieczeństwo władzom urzędu i jednostek w zakresie wykonania zaangażowania oraz dostarcza aktualnej informacji o wolnych środkach do dyspozycji.

Centralny rejestr umów i aneksów do umów

Rejestrowane umowy i faktury tworzą centralny rejestr umów i faktur.

Rejestracja zaangażowania

System umożliwia rejestrację zaangażowania na podstawie zawartych umów, faktur i innych płatności realizowanych przez urząd. Dane te automatycznie uwzględniane są w sprawozdaniu RB-28S. Zapewnia bieżące monitorowanie zadań zagrożonych brakiem środków. Blokuje próby przekroczenia planu na wybranych zadaniach i paragrafach. Monitoruje wielkość wolnych środków w zakresie poszczególnych zadań, paragrafu na poziomie jednostki organizacyjnej, jak i całego budżetu.

Kontrasygnaty i zatwierdzanie umów

W systemie ewidencjonowane są kontrasygnaty zawieranych umów. System kontroluje czy kolejna kontrasygnata może być udzielona.

Załączniki do uchwał budżetowych i zarządzeń

zarządzanie budżetem

Generowanie załączników do uchwał budżetowych

System umożliwia wygenerowanie większości załączników do uchwał budżetowych dotyczących planu, zmian jak i wykonania budżetu jednostki i jednostek podległych.

img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł