BUDŻET OBYWATELSKI

budżet obywatelski

Publikowanie budżetu i obsługa części obywatelskiej budżetu drogą elektroniczną

System daje nowe możliwości konsultacji budżetu z mieszkańcami.

Publikowanie i konsultowanie budżetu w formie interaktywnej

System posiada tzw. strefę publiczną, poprzez którą samorząd może udostępniać zawsze aktualny stan budżetu w formie interaktywnej zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania. Mieszkańcy mogą nawigować po strukturze budżetu, komentować poszczególne pozycje oraz oznaczać lajkami, przeglądać budżety z kolejnych lat. Dane budżetowe wizualizowane są wykresami graficznymi.

Elektroniczna obsługa procesu konsultacji budżetu obywatelskiego

Proces konsultacji części partycypacyjnej budżetu może być w pełni obsłużony drogą elektroniczną. Z wykorzystaniem systemu mieszkańcy mogą składać wnioski do budżetu obywatelskiego, komentować je i lajkować oraz głosować na poszczególne propozycje.

Etap składania wniosków do budżetu obywatelskiego, w którym mieszkańcy składają propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wszystkie wnioski widoczne są w systemie. Wnioski złożone droga inną niż elektroniczna rejestrowane są w systemie przez pracowników urzędu.

Etap merytorycznej oceny wniosków, w którym pracownicy urzędu dokonują weryfikacji proponowanych zadań: oceniają czy wnioski spełniają ustalone kryteria, oceniają możliwość ich realizacji, szacują koszty i czas realizacji. Wnioski spełniające ustalone kryteria wyświetlane są na jednej liście, a wnioski odrzucone wraz z uzasadnieniem odrzucenia, na drugiej liście.

Etap konsultacji i dyskusji nad zgłoszonymi propozycjami, w którym mieszkańcy mogą dyskutować, komentować i oceniać zgłoszone propozycje, a także lobbować na rzecz zgłoszonych propozycji.

Etap wyboru zadań do realizacji, w którym mieszkańcy wybierają zadania do realizacji w drodze głosowania. Głosowanie może odbywać się za pośrednictwem formularzy umieszczonych na platformie ePUAP lub portalu społecznościowym Facebook.

Publikacja wybranych do realizacji zadań system udostępnia informacje o wynikach głosowania oraz wybranych zadaniach do realizacji. Wyniki głosowania także mogą być przez mieszkańców komentowane.

img-responsiveimg-responsive

Kontakt

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
NIP: 712-329-37-24
REGON: 360800894
tel. 501 438 666,
email pomoc@budzet24.pl

Dane spółki

DSGS Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 3
KRS: 0000543876 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy. NIP: 712-329-37-24
Kapitał zakładowy 200 000 zł